• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

T.D&A is the professional Company in fields of:

* Consulting, training the management systems according to the International Standards: ISO9000, ISO14000, ISO22000 ISO45001, FSC, PEFC, RSPO, HACCP, SA8000 …


 
RCS - Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế

 

RCS (Recycled Claim Standard - Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế) được sử dụng như là một tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm để theo dõi nguyên liệu thô tái chế thông qua chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn đã được phát triển thông qua các công việc được thực hiện bởi Nhóm Công tác Truy xuất nguồn gốc Nguyên liệu, một phần của Nhóm Công tác Tính bền vững của OIA. RCS sử dụng các yêu cầu chuỗi hành trình sản phẩm trong Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần.

Recycled Claim Standard is launched | Labels & Legislation News | News

RCS xác minh sự hiện diện và lượng nguyên liệu tái chế trong một thành phẩm. Điều này diễn ra thông qua việc xác minh đầu vào và chuỗi hành trình sản phẩm từ bên thứ ba. Tiêu chuẩn cho phép đánh giá và xác minh độc lập, minh bạch, nhất quán và toàn diện các tuyên bố thành phần nguyên liệu tái chế trên các sản phẩm. RCS có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán các sản phẩm có chất lượng và nhận đúng những gì họ thanh toán. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng như một cách để đảm bảo truyền thông chính xác và trung thực với người tiêu dùng. Bao gồm các công ty tỉa hột bông, kéo sợi, dệt và đan, nhuộm và in, khâu.

Thời gian áp dụng tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý chất lượng áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

Quy trình tư vấn RCS

1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.

2. Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).

3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn RCS, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn RCS

4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện RCS.

5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.

6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.

7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.

8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.

9. Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ RCS.

 

 

 

ISO 9001:2008

Nowadays, in the world of challeges, businesses have to provide their products or services with high quality that satisfy the customer requirements with competitive cost. The application of quality management systems gives a consistent foundation, enhances competance and makes best efforts to achieve intended results. This International Standards closely associates to many definition, such as customer satisfaction, risk prevention, expenses and profits…

The original Standards of quality management were published for the first time in 1987. This version has agreed with manufacturing activities which require accuracy and stability. Including twenty articles, however, this version focuses on the compliance to procedures rather than the approach of management throughout processes.

In 1994, the ISO Standards of quality management were revised for the first time. This version emphasized the assurance to quality through preventive actions created basing on roof cause analysis, and continued asking evidence for the procedures’ compliance. Unfortunately, lots of organizations, in order to meet the Standards requirements, have established so many documented procedures that leads their management systems to be heavy and bureaucracy.

The second revision for quality management systems was carried out in 2000. The version introduced a method of “process control”, this was an innovation to thinking and seemed to be a breakthrough. Its aim was to pay close attention to process' improvement orienting customer satisfaction. This Standards helped to minimize the significant number of documented procedures; therefore, the organization only shows adequate evidence for the processes to be under control and in good operation.  

The Standards were revised for the third time in 2008. This version made little bit change comparing to the ISO Standards revised in 2000. The purpose of the changes was to specify the Standards requirements and make it more compatible to ISO 14001 – Environmental management systems. The reason for the little change is that community of users did highly evaluate the structure of the ISO 9001:2000 which provides a organization with opportunities to change, and moreover, helps its quality management system enhance effectiveness and validation

As the base, ISO 9001:2008 requires a organization to

-       determine the needs and expectation of customer and interested parties;

-       establish policy, objectives and work environment in order to build motivation for the organization to satisfy expected needs;

-       design, provide resources and manage a system of relevant processes to implement policy and achieve objectives;

-       measure and analyse adequacy, effeciency and effectiveness of each of processes through achievement of process objectives and purposes.

continually improve the system through assessing actual results to specified targets. 

Read more...
 

 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj