• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Thiết bị điện - điện tử
Chứng nhận hợp quy Thiết bị Điện - Điện tử

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

  Thông tư 21/2009/TT-BKHCN
QCVN 4:2009/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

  Quyết định 402/QĐ-TĐC

Tiêu chuẩn liên quan

  TCVN 5699-1:2004 (IEC 60335-1: 2001)
  TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35: 2005)
  TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004)
  TCVN 5699-2-23:2007(IEC 60335-2-23: 2005)
  TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005)
  TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005)
TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3: 2005)
TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005)
TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002, Adm.1:2004)
TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998)
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) 
TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1:1997
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003)
TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002)

Các văn bản có liên quan

Thông tư 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/09/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  Thông báo số 492/TB-TĐC ngày 4/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN
  Công văn số 861/BKHCN-TĐC ngày 20/4/2010 của Bộ KHCN về việc chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu
  Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
  Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử đã được thực hiện kiểm tra chất lượng
 


 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj