• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939

Phiên bản mới ISO/IEC 17025

28Phiên bản mới ISO/IEC 17025 của tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm. Theo văn bản số 956 ngày 12/05/2005 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO thì tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 đã có phiên bản mới 2005 ban hành ngày 12/05/2005 (http://www.iso.org). Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999.

Phiên bản mới ISO/IEC 17025 của tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm

Theo văn bản số 956 ngày 12/05/2005 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO thì tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn” ISO/IEC 17025 đã có phiên bản mới 2005 ban hành ngày 12/05/2005 (http://www.iso.org). Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999.

Các thay đổi liên quan chủ yếu đến các yêu cầu về quản lý để tương thích với nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đặc biệt trong việc phân tích sâu hơn về trách nhiệm của cấp quản lý cao nhất, về cam kết cải tiến liên tục hiệu quả của hệ thống quản lý, về sự thoả mãn của khách hàng và về trao đổi thông tin nội bộ và khách hàng đối với hệ thống quản lý.

Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 25.000 phòng thí nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999. Tại Việt nam, đã có gần 200 phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng VILAS (http://www.boa.gov.vn).

Các phòng thí nghiệm được công nhận (Accredited Laboratories) bởi các tổ chức công nhận ở các quốc gia và nền kinh tế thành viên của ILAC có thời gian là 24 tháng để chuyển đổi cho phù hợp với các yêu cầu của phiên bản mới 2005 kể từ ngày tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được ban hành (12/5/2005), đó là thông báo của Tổ chức quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation - http://www.ilac.org).

Sau ngày 12/05/2007 các phòng thí nghiệm được công nhận bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.

Phòng thí nghiệm được công nhận (Accredited Laboratories) chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau (Mutual Recognition Arrangement - MRA) song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi nơi.

Công nhận phòng thí nghiệm (Accreditation laboratory) hiện nay không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu, nhất là trong giao lưu thương mại hiện nay với xu thế phát triển theo hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, cơ sở giao lưu thương mại hầu hết đều dựa vào chứng thư kết quả thử nghiệm.

Do vậy công nhận phòng thí nghiệm cuối cùng là để phục vụ cho giao lưu thương mại giữa các nước, khu vực và quốc tế. Công nhận phòng thí nghiệm cũng góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm “Made in Viet nam” nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

(Nguồn http://thanhnien.com.vn)


 

 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj