• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Quy định về việc sử dụng nước ngầm
Sử dụng nước ngầm - tài nguyên nước dưới đất

1 Thông tư 19/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất

2 Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

3 Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

4 Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

5 Thông tư 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

6 Nghị định 149/2004/NĐ-CP Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước

7 Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ

8 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012

9 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

 


 

en_kinhnghiemtuvan

en_kinhnghiemdanhgia

 

en_quatrinh-tu-van-bar

en_tochuc-chungnhan

OUR CUSTOMERS

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj