• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0903104939. PHONE: 028.39967866

Thông báo ban hành TCVN ISO 14001: 2010

BỘ KHOA HỌC VÀ

             CÔNG NGHỆ

             --------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             --------------------

Số: 2944/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố 3 tiêu chuẩn quốc gia
1

TCVN ISO  14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009

Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

2     

 TCVN ISO 14031:2010
ISO 14031:1999

 Quản lý môi trường – Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường – Hướng dẫn

3

TCVN ISO 14063:2010
ISO 14063:2006

Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. BỘ TRƯỞNG

- Vụ PC;                                                                                      THỨ TRƯỞNG

- Lưu VT, TGĐ.

 

 

                                                                                               NGUYỄN QUÂN

 

Một số Điều mới của TCVN ISO 14001:2010 ( ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009)

TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009) không đưa ra bất cứ yêu cầu mới nào đối với tiêu chuẩn, có nghĩa là nội dung của tiêu chuẩn, từ Chương 1 đến chương 4 của TCVN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) và nội dung của phần hướng dẫn sử dụng theo Phụ lục A đưuọc giữ nguyên không thay đổi. Chỉ có Phụ lục B (Annex B) và phần Mục lục các tài liệu tham khảo (Bibliography) đã được điều chỉnh lại để tương ứng và nhất quán với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Các thay đổi cụ thể ở TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009) như sau:

- Bảng mục lục: " Sụ tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2005 và TCVN ISO 9001:2000" được đổi thành " Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008".

- Trong phần giới thiệu: "TCVN ISO 9001:2000" được đổi thành "TCVN ISO 9001:2008".

- Tiêu đề của Phụ lục B được đổi thành "Sự tương ứng giữa TCVN ISO 14001:2010 và TCVN ISO 9001:2008", và các Bảng B.1 và B.2 được thay thế hoàn toàn tương ứng với sự thay đổi về số hiệu tiêu chuẩn như nêu trong tiêu đề.

- Trong mục Tài liệu tham khảo: "TCVN ISO 9000:2000" được đổi thành "TCVN ISO 9000:2007"; "TCVN ISO 9001:2000" được đổi thành "TCVN ISO 9001:2008" và "ISO 19001:2002" được đổi thành "TCVN ISO 19011:2003".

 

 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.