• Tiếng Việt
  • English

HOT LINE: 0918045839 - 0946711679

Văn bản về môi trường
Văn bản mới nhất về môi trường

1 Luật 52/2005/QH11 Luật bảo vệ môi trường

2 Nghị định 80/2006/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

3 179-2013.QĐ-TTg Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4 Nghị dịnh 21/2008/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật bảo vệ môi trường

5 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

6 Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

7 Nghị đinh 25/2013/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

8 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

9 QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

10 QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

11 QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

12 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

13 QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

14 Thông tư 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn

15 Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

16 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại

17 TCVN 6705:2009 Chất thải rắn thông thường, phân loại

18 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

19 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

20 QCVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

21 Thông tư 04 /2012/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

22 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

23 QCVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

 


 

kinhnghiemtuvan

kinhnghiemdanhgia

 

quatrinh-tu-van-bar

tochuc-chungnhan

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

iso_tradoco

iso-nitto_denko_tape_materials

 

NITTO DENKO
TAPE MATERIALS
VIETNAM CO LTD

iso-fashion

iso-cholimex

iso-toyo

NEW TOYO

TISSUE

PAPER MILL

iso-picnic

iso-bvmatsg

iso-nifco

iso-thaisoncorp

iso-hainam

iso-petrovietnam

iso-becamexacc

iso-vtrecj

TIN TỨC NỔI BẬT

ISO-9001ISO 9001 đang được sửa đổi, dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được giới thiệu và công bố. Có thể nói, lần sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình sửa đổi ISO 9001, dự kiến phiên bản ISO 9001:2015 sẽ ban hành vào cuối năm 2015.